çili tozy

  • guradylan Kaýen burç gyzyl çili tozy

    guradylan Kaýen burç gyzyl çili tozy

    Kaýen burç tozy, ysly reseptleriň köpüsinde ulanyp boljak gyzgyn burçdan ýasalýar.Ajylyk, olaryň işjeň düzümi bolan kapsaisinden gelýär.Olar ortaça gyzgyn burç hasaplanýar we Skowil terezisinde 30,000 - 50,000 Scoville ýylylyk bölümleri (SHU) arasynda üýtgäp durýar.

    “Cayenne Pepper Powder”, iň gowy görýän reseptleriňize goýy ýylylyk we joşgunly reňk goşýan ýer gyzyl burçunyň ýokary hilli garyndysydyr.Şeýle hem, gap-gaçlaryňyza ýakymly ysly zatlary goşmak üçin marinadlarda, rublarda, souslarda we suwa batyrylyp bilner.