Gyzyl çeçuan burç tagamlary we ysly zatlar

Gysga düşündiriş:

Nahar bişirmek oýnuňyzy premium gyzyl burç tagamy bilen ýokarlandyryň.Bu tebigy maddalar, gowrulan gowurmalardan başlap, mangal etine çenli islendik tagamyň üstüne ýakymly ysly we janly reňk goşmak üçin ajaýyp.Gyzyl burç tagamy doly beden gurluşy, berk tagamy we gaýtaryp bolmajak ysy bilen tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önüm programmalary

Gyzyl burç tagamy ýokary derejede köpdür we makaron souslary, çorbalar, marinadlar we hatda kokteýller ýaly dürli tagamlarda ulanylyp bilner.Heatylylyga täsir etmek üçin halaýan iýmitleriňize sepip bilersiňiz ýa-da özboluşly garyndylaryňyzy döretmek üçin esasy tagam hökmünde ulanyp bilersiňiz.

Önümiň artykmaçlyklary

Gyzyl burç tagamymyz, her partiýada yzygiderli we ýokary hilli tagamy üpjün edip, iň oňat hilli gyzyl burçdan seresaplylyk bilen saýlanýar.Ol glýutsiz, GMO däl we emeli tagamlary ýa-da konserwantlary öz içine almaýar.Naharymyz, hiline zyýan bermezden naharlaryna ýakymly nahar goşmak isleýän adamlar üçin ajaýyp.

Önüm aýratynlyklary

Gyzyl burç tagamymyzy tapawutlandyrýan zat, onuň aýdylýan ysy, goýy gyzyl reňki we baý tagamly görnüşi.Tagamyň dokumasy gaty we granulir bolup, ony naharlar we işdäaçarlar üçin ajaýyp görnüşe öwürýär.Tagam, has uzak wagtlap täze saklaýan amatly, ulanmaga aňsat bankada gaplanýar.

Gysgaça aýtsak, gyzyl burç tagamymyz islendik tagamyň içine goýy tagam we reňk goşýan premium tagam görnüşi.Däneli gurluşy we baý ysy, aşpezlik önümlerini indiki derejä çykarmak isleýän iýmit höwesjeňleri üçin ajaýyp saýlawy edýär.Özüňiz üçin nahar bişirýärsiňizmi ýa-da myhmanlary gyzyklandyrýarsyňyzmy, gyzyl burç tagamy islendik aşhana üçin ajaýyp goşundy.

Haryt ady

Gyzyl burç

Gelip çykan ýeri

SiChuan, Hytaý

Möhleti gutarýan senesi

24 aý

Önümçilik wagty

Möwsümleýin duzlama

Aýratynlyklary

Karton üçin 25 kg

Saklamak usuly

Salkyn we gurak ýer

Hil derejesi

A, B, C.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler