zawod kapsiz Yidu çili baldaksyz

Gysga düşündiriş:

“Yidu Chilli” günbatar Hubeý welaýatynda ösdürilip ýetişdirilýär we ösdürilip ýetişdirilýär, ajaýyp hytaý howasyny siňdirip, asyl Meksika çilli diýip hasaplaýan zatlarymyzy ýakymly ysly gyzyl galyň kaýen görnüşine öwürmek üçin ajaýyp Hytaý howasyny özüne çekýär.

Beýleki gyzyl çilli ýaly, stewlerde, italýan, hytaý, taý, meksika we beýleki aşhanalarda ulanylyp bilner, onuň ähli gowy tagamy.

Abraýly fermalardan getirilen bu ajaýyp çiliniň gap-gaçlaryňyza ýene bir tagam goşjakdygyna kepil geçýäris.

“Yidu Chili”, tagamyň, ýylylygyň we reňkiň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýän ýokary derejeli çili burçudyr.Bu köptaraply önüm, aşhana döredijiligiňize aýratyn tagam we hoşboý ys goşup, dürli tagamlarda ulanmak üçin amatlydyr.“Yidu Chili”, ysly iýmitleri gowy görýän we ýakymly we ysly bir zady isleýänler üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Arza

“Yidu Chili”, islendik ýakymly aşhanany taýýarlamak üçin iň amatly maddadyr.Çorbalara, stewlere, souslara we marinadlara goşmaça zarba goşmak üçin ajaýyp.“Yidu Chili” gowurma, nahar tagamlary we beýleki köp sanly tagamlar üçin hem ajaýyp.Reseptleriňizi indiki derejä çykaryp biljek bir zat gözleýän aşpez höwesjeň bolsaňyz, Yidu Çili siziň üçin iň oňat saýlawdyr.

Üstünlikleri

“Yidu Chili”, ýokary hilli we üýtgeşik tagam görnüşi sebäpli beýleki çili burç görnüşleriniň arasynda tapawutlanýar.Önümimiz ýangyn ýylylygyny, baý reňkini we ysyny saklamak üçin seresaplylyk bilen saýlanýar we saklanýar.Her gezek iň oňat önüm almagyňyzy üpjün edip, diňe iň oňat hilli çili ulanýarys.“Yidu Chili” bilen, gap-gaçlaryňyza ýokary derejeli ingredient goşýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.

Aýratynlyklary

“Yidu Chili” güýçli yssy profil, baý tagam we janly gyzyl reňk bilen öwünýär.Çililerimiziň reňki, meýdanlarda iň oňat ýetişmeginiň netijesidir.“Yidu Chili” -niň özboluşly tagam görnüşi, taýýarlaýan islendik tagamyňyzy hasam artdyrar.Önümimiz ulanmagy we saklamagy aňsatlaşdyrýan amatly gaplamalarda gelýär.“Yidu Chili” islendik ysly aşhanany taýýarlamak üçin hökmany maddadyr.

Tehniki maglumatlar

Haryt maglumatlary Spesifikasiýa
Haryt ady baldaksyz
Ölçegi 5-12CM
Mositure 15% Maks
Bukja 15kg / sumka
Pungency 3000-5000SHU
Aflatoksin B1 <5ppb, B1 + B2 + G1 + G <10ppb2
Ochratoksin Maksimum 15ppb
Samlmonella Ativearamaz
Aýratynlyk 100% Tebigat, arassa gyzyl poroşok, Sudanda gyzyl ýok, goşundy ýok.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak asyl gaplama bilen salkyn we kölegeli ýerde saklanýar, çybynlardan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.
Hil EUB standartyna esaslanýar
Konteýnerdäki mukdar 12mt / 20GP, 24mt / 40GP, 26mt / HQ

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler