tagamly zatlar

 • hindi BBQ / köri tozy iýmit üçin garylan ysly zatlar

  hindi BBQ / köri tozy iýmit üçin garylan ysly zatlar

  Biziň köri poroşok, gap-gaçlaryňyza ýakymly ys we hoşboý ys goşmak üçin çözgüt.Hil ýakymly ysly zatlaryň garyndysyndan ýasalan bu önüm, islendik aşhananyň tagamyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.Goýmalar Biziň köri poroşokymyz dürli aşpezlik naharlarynda ulanmak üçin amatlydyr.Çorbalara, stewlere, soganlara, souslara, marinadlara, panjara etlerine we başgalara tagam goşmak üçin ulanylyp bilner.Gök önümleriň, tüwiniň we däneleriň ysyny we tagamyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.

 • Şiçimi tozy togaraş tozy

  Şiçimi tozy togaraş tozy

  “Shichi-mi tōgarashi” (七味 唐辛 子, ýedi tagamly çili burç), “nana-iro tōgarashi” (七色 唐辛 seven, ýedi reňkli çili burç) ýa-da ýönekeý şiçimi diýlip atlandyrylýan, ýedi maddany öz içine alýan ýapon ýakymly garyndysydyr.Tōgarashi, Capsicum annuum üçin ýapon ady, Merkezi we Günorta Amerikada doglan gyzyl burç, hut şu maddada şiçimi ysly edýär.

  “Shichimi Powder” baý tagamy we güýçli ysly tagamy halaýan müşderiler üçin öndürilen gyzgyn burç önümidir.Ulanylýan formula ýedi dürli çili burçuny, şeýle hem bu önümiň özboluşly tagamyny üpjün edýän beýleki ýakymly ysly adaty ýapon stilindäki bäş sany ýakymly poroşoky öz içine alýar.Şiçimi Pudrasynyň iýmit, nahar bişirmek, barbekyu we beýleki ugurlarda köp sanly amaly bar.Baý tagamy, açyk reňkleri we baý tagamy bar, ony aşhanalar üçin zerur we ajaýyp önüm edýär.

 • Gyzyl çeçuan burç tagamlary we ysly zatlar

  Gyzyl çeçuan burç tagamlary we ysly zatlar

  Nahar bişirmek oýnuňyzy premium gyzyl burç tagamy bilen ýokarlandyryň.Bu tebigy maddalar, gowrulan gowurmalardan başlap, mangal etine çenli islendik tagamyň üstüne ýakymly ysly we janly reňk goşmak üçin ajaýyp.Gyzyl burç tagamy doly beden gurluşy, berk tagamy we gaýtaryp bolmajak ysy bilen tapawutlanýar.

 • Qualityokary hilli guradylan tutuş gara burç

  Qualityokary hilli guradylan tutuş gara burç

  Gara burç henizem ösümligiň ýaşyl, bişmedik damjasyndan öndürilýär. Drup Burçlar guradylandan soň, miwelerden burç ruhy we ýagy ezip bolýar.Burç ruhy köp dermanlyk we gözellik önümlerinde ulanylýar.Burç ýagy aýurvediki massa oil ýagy we belli bir gözellik we ösümlik bejergisinde hem ulanylýar.

  Esleri arassalamak üçinem, guratmak üçin hem gyzgyn suwda gysga wagtda bişirilýär. heatylylyk burçdaky öýjük diwarlaryny ýaryp, guradylanda ferment fermentleriniň işini çaltlaşdyrýar.Druplar birnäçe günläp güne ýa-da maşyn bilen guradýarlar, şol döwürde tohumyň töweregindäki burç derisi kiçelýär we inçe, gyrmyzy gara gatlakda garalýar.Gurandan soň, hoşboý ysly gara burç diýilýär.Käbir mülklerde miweler baldakdan el bilen bölünýär we gaýnadylman gün guradylýar.

  Burç guradylandan soň, miwelerden ezip, burç ruhy we ýag alyp bolýar.Burç ruhy köp dermanlyk we gözellik önümlerinde ulanylýar.Burç ýagy aýurvediki massa oil ýagy we belli bir gözellik we ösümlik bejergisinde hem ulanylýar.

 • Mämişi gabyk tozy, ýakymly ysly zatlar

  Mämişi gabyk tozy, ýakymly ysly zatlar

  Highokary hilli mämişi gabygy tozy bilen tanyşdyrmak!Cookinghli nahar bişirmek zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp bu ýakymly önüm, gap-gaçlaryňyzyň ysyny artdyrar we hasam tagamly eder.Mämişi gabyk tozy, aseptik we galyndysyz häsiýetleri üçin her gezek ygtybarly we tagamly önüm almagyňyzy üpjün edýär.

  Diňe iň oňat hilli apelsinlerden ýasalan poroşok, asyl miwäniň ähli baý tagamlaryny we ýokumly maddalaryny saklamagyny üpjün etmek üçin ussatlyk bilen guradylýar we gaýtadan işlenýär.Pyrtykal gabygymyzyň tozanynyň kükürt dioksidinden 100% erkindigi bilen buýsanýarys, hatda saglygy goraýyş taýdan iň köp sarp edijiler üçinem ajaýyp edýär.