Önümler

 • hindi BBQ / köri tozy iýmit üçin garylan ysly zatlar

  hindi BBQ / köri tozy iýmit üçin garylan ysly zatlar

  Biziň köri poroşok, gap-gaçlaryňyza ýakymly ys we hoşboý ys goşmak üçin çözgüt.Hil ýakymly ysly zatlaryň garyndysyndan ýasalan bu önüm, islendik aşhananyň tagamyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.Goýmalar Biziň köri poroşokymyz dürli aşpezlik naharlarynda ulanmak üçin amatlydyr.Çorbalara, stewlere, soganlara, souslara, marinadlara, panjara etlerine we başgalara tagam goşmak üçin ulanylyp bilner.Gök önümleriň, tüwiniň we däneleriň ysyny we tagamyny ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.

 • köpçülikleýin süýji guradylan gyzyl paprika tutuş çilli

  köpçülikleýin süýji guradylan gyzyl paprika tutuş çilli

  Paprika guradylan we ýerdäki gyzyl burçdan ýasalan ysly zat.Adatça Longum toparyndaky Capsicum annuum görnüşlerinden ýasalýar, bu çili burçuny hem öz içine alýar, ýöne paprika üçin ulanylýan burçlar has ýumşak we has inçe bolýar.Käbir dillerde, ýöne iňlis dilinde däl, paprika sözi ysly önümiň ösümligine we miwesine, şeýle hem Grossum toparyndaky burçlara (mysal üçin, jaň burçlaryna) degişlidir.

 • guradylan Bhut Jolokia gyzyl arwah çilli burç bahasy

  guradylan Bhut Jolokia gyzyl arwah çilli burç bahasy

  Arwah çili burçy diýlip hem atlandyrylýan Bhut Jolokia, güýçli yssy we göreldeli tagamy bilen giňden tanalýan ýokary derejeli gyzgyn burç.Önümimiz, müşderimiziň ýokary hilli, baý gurluşy we deňeşdirip bolmajak tagamy baradaky islegini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.“Bhut jolokia”, dürli reseptlere üýtgeşik öwrüm goşmak we islendik ysly höwesjeňler üçin ajaýyp etmek üçin dürli tagamlarda ulanmak üçin amatlydyr.

 • zawod kapsiz Yidu çili baldaksyz

  zawod kapsiz Yidu çili baldaksyz

  “Yidu Chilli” günbatar Hubeý welaýatynda ösdürilip ýetişdirilýär we ösdürilip ýetişdirilýär, ajaýyp hytaý howasyny siňdirip, asyl Meksika çilli diýip hasaplaýan zatlarymyzy ýakymly ysly gyzyl galyň kaýen görnüşine öwürmek üçin ajaýyp Hytaý howasyny özüne çekýär.

  Beýleki gyzyl çilli ýaly, stewlerde, italýan, hytaý, taý, meksika we beýleki aşhanalarda ulanylyp bilner, onuň ähli gowy tagamy.

  Abraýly fermalardan getirilen bu ajaýyp çiliniň gap-gaçlaryňyza ýene bir tagam goşjakdygyna kepil geçýäris.

  “Yidu Chili”, tagamyň, ýylylygyň we reňkiň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýän ýokary derejeli çili burçudyr.Bu köptaraply önüm, aşhana döredijiligiňize aýratyn tagam we hoşboý ys goşup, dürli tagamlarda ulanmak üçin amatlydyr.“Yidu Chili”, ysly iýmitleri gowy görýän we ýakymly we ysly bir zady isleýänler üçin ajaýyp.

 • guradylan gyzyl gyzgyn bulam-bujar çilli

  guradylan gyzyl gyzgyn bulam-bujar çilli

  Gökdäki gök burç (hytaý ady: 朝天椒; pinyin: cháotiānjiāo, as; pinyin: zhǐtiānjiāo “asmana gönükdirilen çili burç” manysyny berýär), konus burçunyň bir görnüşi, konus görnüşli, orta topar; - Capsicum annuum görnüşleriniň içindäki çili burç.Bu görnüşler Merkezi Amerikada doglan.

  Çaotian çili, bir topar ýylylygy gaplaýan we gap-gaçlaryňyza baý we ýakymly tagam berýän ýokary derejeli çili burçudyr.Çilimiz çorbalar, stewler, souslar, marinadlar we başga-da köp dürli tagamlarda ulanmak üçin ajaýyp.Batyr tagamy we ýakymly urgy bilen, Çaotian Çili iýmit bilen dişlemegi halaýanlar üçin iň amatly saýlawdyr.

 • hytaýly bütinleý gury Jinta çilli

  hytaýly bütinleý gury Jinta çilli

  “Jinta Whole Chili Stemless” ýokary hilli çili önümidir, çorbalar, stewler, souslar we marinadlar ýaly dürli tagamlarda ulanmak üçin ajaýyp.Çili burçlarymyz baý tagamy, ýokary ysly derejesi, janly reňki we ajaýyp gurluşy bilen tanalýar.“Jinta Whole Chili Stemless” bilen, nahar bişirmegiňize goýy tagam we ýylylyk goşup bilersiňiz, gap-gaçlaryňyzy tapawutlandyryp, tagamyňyzy begendirip bilersiňiz.

 • lomaý guradylan gyzyl çili halkalary 1-3mm

  lomaý guradylan gyzyl çili halkalary 1-3mm

  Gyzyl çili halkalar, ownuk tegeleklere bölünen guradylan çili burçlaryndan ýasalýar.Şeýlelik bilen, nahar bişirmek üçin ulanmak aňsat.

  Pleakymly ýumşak çili halkalar, italýan makaron tagamlary, şeýle hem arap, meksika we aziýa aşhanalary üçin amatlydyr.
  Şeýle hem, salsa, çutna, tüwi tagamlary, çorbalar we souslar ýaly ýakymly we süýji tagamlary taýýarlamak we bezemek üçin Gyzyl Çili halkalarymyzy ulanmagy maslahat berýäris.

  Naharlary ajaýyp gyzyl çili halkalar bilen bezäň we nahar saçagyňyza reňk goşmagyň ajaýyp usuly bar.

  Pepper halkalarymyz, halkalara şekilli ysly ezilen gyzyl burçuň ajaýyp garyndysy bolup, gap-gaçlaryňyza ot ýakýan we janly reňk goşýar.

 • Habanero çili tutuşlygyna

  Habanero çili tutuşlygyna

  Habanero çiliniň gyzgyn görnüşidir.Bişmedik habaneros ýaşyl we ulalansoň reňklenýär.Iň ýaýran reňk görnüşleri mämişi we gyzyl, ýöne miwesi ak, goňur, sary, ýaşyl ýa-da gyrmyzy bolup biler. Adatça, bişen habanero uzynlygy 2–6 santimetr (3⁄4–2 + 1⁄4 dýuým). .Skaban şkalasynda 100,000–350,000 bahasy bolan Habanero çilisi gaty yssy.Habaneronyň ýylylygy, tagamy we gül ysy ony gyzgyn souslarda we beýleki ysly iýmitlerde meşhur düzýär.

  Habanero Çili, nahar bişirilende tagamy we ýylylygy ýokarlandyrmak üçin amatly premium çili önümidir.Çili burçlarymyz baý tagamy, ýokary ysly derejesi, janly reňki we ajaýyp gurluşy bilen tanalýar.Habanero Çili bilen, tagamlaryňyza güýçli tagamy we yssylygy bilen kanagatlandyryp, gap-gaçlaryňyza batyrgaýlyk goşup bilersiňiz.

 • Şiçimi tozy togaraş tozy

  Şiçimi tozy togaraş tozy

  “Shichi-mi tōgarashi” (七味 唐辛 子, ýedi tagamly çili burç), “nana-iro tōgarashi” (七色 唐辛 seven, ýedi reňkli çili burç) ýa-da ýönekeý şiçimi diýlip atlandyrylýan, ýedi maddany öz içine alýan ýapon ýakymly garyndysydyr.Tōgarashi, Capsicum annuum üçin ýapon ady, Merkezi we Günorta Amerikada doglan gyzyl burç, hut şu maddada şiçimi ysly edýär.

  “Shichimi Powder” baý tagamy we güýçli ysly tagamy halaýan müşderiler üçin öndürilen gyzgyn burç önümidir.Ulanylýan formula ýedi dürli çili burçuny, şeýle hem bu önümiň özboluşly tagamyny üpjün edýän beýleki ýakymly ysly adaty ýapon stilindäki bäş sany ýakymly poroşoky öz içine alýar.Şiçimi Pudrasynyň iýmit, nahar bişirmek, barbekyu we beýleki ugurlarda köp sanly amaly bar.Baý tagamy, açyk reňkleri we baý tagamy bar, ony aşhanalar üçin zerur we ajaýyp önüm edýär.

 • Gyzyl çeçuan burç tagamlary we ysly zatlar

  Gyzyl çeçuan burç tagamlary we ysly zatlar

  Nahar bişirmek oýnuňyzy premium gyzyl burç tagamy bilen ýokarlandyryň.Bu tebigy maddalar, gowrulan gowurmalardan başlap, mangal etine çenli islendik tagamyň üstüne ýakymly ysly we janly reňk goşmak üçin ajaýyp.Gyzyl burç tagamy doly beden gurluşy, berk tagamy we gaýtaryp bolmajak ysy bilen tapawutlanýar.

 • Qualityokary hilli guradylan tutuş gara burç

  Qualityokary hilli guradylan tutuş gara burç

  Gara burç henizem ösümligiň ýaşyl, bişmedik damjasyndan öndürilýär. Drup Burçlar guradylandan soň, miwelerden burç ruhy we ýagy ezip bolýar.Burç ruhy köp dermanlyk we gözellik önümlerinde ulanylýar.Burç ýagy aýurvediki massa oil ýagy we belli bir gözellik we ösümlik bejergisinde hem ulanylýar.

  Esleri arassalamak üçinem, guratmak üçin hem gyzgyn suwda gysga wagtda bişirilýär. heatylylyk burçdaky öýjük diwarlaryny ýaryp, guradylanda ferment fermentleriniň işini çaltlaşdyrýar.Druplar birnäçe günläp güne ýa-da maşyn bilen guradýarlar, şol döwürde tohumyň töweregindäki burç derisi kiçelýär we inçe, gyrmyzy gara gatlakda garalýar.Gurandan soň, hoşboý ysly gara burç diýilýär.Käbir mülklerde miweler baldakdan el bilen bölünýär we gaýnadylman gün guradylýar.

  Burç guradylandan soň, miwelerden ezip, burç ruhy we ýag alyp bolýar.Burç ruhy köp dermanlyk we gözellik önümlerinde ulanylýar.Burç ýagy aýurvediki massa oil ýagy we belli bir gözellik we ösümlik bejergisinde hem ulanylýar.

 • Mämişi gabyk tozy, ýakymly ysly zatlar

  Mämişi gabyk tozy, ýakymly ysly zatlar

  Highokary hilli mämişi gabygy tozy bilen tanyşdyrmak!Cookinghli nahar bişirmek zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp bu ýakymly önüm, gap-gaçlaryňyzyň ysyny artdyrar we hasam tagamly eder.Mämişi gabyk tozy, aseptik we galyndysyz häsiýetleri üçin her gezek ygtybarly we tagamly önüm almagyňyzy üpjün edýär.

  Diňe iň oňat hilli apelsinlerden ýasalan poroşok, asyl miwäniň ähli baý tagamlaryny we ýokumly maddalaryny saklamagyny üpjün etmek üçin ussatlyk bilen guradylýar we gaýtadan işlenýär.Pyrtykal gabygymyzyň tozanynyň kükürt dioksidinden 100% erkindigi bilen buýsanýarys, hatda saglygy goraýyş taýdan iň köp sarp edijiler üçinem ajaýyp edýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2