tutuş çili

 • köpçülikleýin süýji guradylan gyzyl paprika tutuş çilli

  köpçülikleýin süýji guradylan gyzyl paprika tutuş çilli

  Paprika guradylan we ýerdäki gyzyl burçdan ýasalan ysly zat.Adatça Longum toparyndaky Capsicum annuum görnüşlerinden ýasalýar, bu çili burçuny hem öz içine alýar, ýöne paprika üçin ulanylýan burçlar has ýumşak we has inçe bolýar.Käbir dillerde, ýöne iňlis dilinde däl, paprika sözi ysly önümiň ösümligine we miwesine, şeýle hem Grossum toparyndaky burçlara (mysal üçin, jaň burçlaryna) degişlidir.

 • guradylan Bhut Jolokia gyzyl arwah çilli burç bahasy

  guradylan Bhut Jolokia gyzyl arwah çilli burç bahasy

  Arwah çili burçy diýlip hem atlandyrylýan Bhut Jolokia, güýçli yssy we göreldeli tagamy bilen giňden tanalýan ýokary derejeli gyzgyn burç.Önümimiz, müşderimiziň ýokary hilli, baý gurluşy we deňeşdirip bolmajak tagamy baradaky islegini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.“Bhut jolokia”, dürli reseptlere üýtgeşik öwrüm goşmak we islendik ysly höwesjeňler üçin ajaýyp etmek üçin dürli tagamlarda ulanmak üçin amatlydyr.

 • zawod kapsiz Yidu çili baldaksyz

  zawod kapsiz Yidu çili baldaksyz

  “Yidu Chilli” günbatar Hubeý welaýatynda ösdürilip ýetişdirilýär we ösdürilip ýetişdirilýär, ajaýyp hytaý howasyny siňdirip, asyl Meksika çilli diýip hasaplaýan zatlarymyzy ýakymly ysly gyzyl galyň kaýen görnüşine öwürmek üçin ajaýyp Hytaý howasyny özüne çekýär.

  Beýleki gyzyl çilli ýaly, stewlerde, italýan, hytaý, taý, meksika we beýleki aşhanalarda ulanylyp bilner, onuň ähli gowy tagamy.

  Abraýly fermalardan getirilen bu ajaýyp çiliniň gap-gaçlaryňyza ýene bir tagam goşjakdygyna kepil geçýäris.

  “Yidu Chili”, tagamyň, ýylylygyň we reňkiň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýän ýokary derejeli çili burçudyr.Bu köptaraply önüm, aşhana döredijiligiňize aýratyn tagam we hoşboý ys goşup, dürli tagamlarda ulanmak üçin amatlydyr.“Yidu Chili”, ysly iýmitleri gowy görýän we ýakymly we ysly bir zady isleýänler üçin ajaýyp.

 • guradylan gyzyl gyzgyn bulam-bujar çilli

  guradylan gyzyl gyzgyn bulam-bujar çilli

  Gökdäki gök burç (hytaý ady: 朝天椒; pinyin: cháotiānjiāo, as; pinyin: zhǐtiānjiāo “asmana gönükdirilen çili burç” manysyny berýär), konus burçunyň bir görnüşi, konus görnüşli, orta topar; - Capsicum annuum görnüşleriniň içindäki çili burç.Bu görnüşler Merkezi Amerikada doglan.

  Çaotian çili, bir topar ýylylygy gaplaýan we gap-gaçlaryňyza baý we ýakymly tagam berýän ýokary derejeli çili burçudyr.Çilimiz çorbalar, stewler, souslar, marinadlar we başga-da köp dürli tagamlarda ulanmak üçin ajaýyp.Batyr tagamy we ýakymly urgy bilen, Çaotian Çili iýmit bilen dişlemegi halaýanlar üçin iň amatly saýlawdyr.

 • hytaýly bütinleý gury Jinta çilli

  hytaýly bütinleý gury Jinta çilli

  “Jinta Whole Chili Stemless” ýokary hilli çili önümidir, çorbalar, stewler, souslar we marinadlar ýaly dürli tagamlarda ulanmak üçin ajaýyp.Çili burçlarymyz baý tagamy, ýokary ysly derejesi, janly reňki we ajaýyp gurluşy bilen tanalýar.“Jinta Whole Chili Stemless” bilen, nahar bişirmegiňize goýy tagam we ýylylyk goşup bilersiňiz, gap-gaçlaryňyzy tapawutlandyryp, tagamyňyzy begendirip bilersiňiz.

 • Habanero çili tutuşlygyna

  Habanero çili tutuşlygyna

  Habanero çiliniň gyzgyn görnüşidir.Bişmedik habaneros ýaşyl we ulalansoň reňklenýär.Iň ýaýran reňk görnüşleri mämişi we gyzyl, ýöne miwesi ak, goňur, sary, ýaşyl ýa-da gyrmyzy bolup biler. Adatça, bişen habanero uzynlygy 2–6 santimetr (3⁄4–2 + 1⁄4 dýuým). .Skaban şkalasynda 100,000–350,000 bahasy bolan Habanero çilisi gaty yssy.Habaneronyň ýylylygy, tagamy we gül ysy ony gyzgyn souslarda we beýleki ysly iýmitlerde meşhur düzýär.

  Habanero Çili, nahar bişirilende tagamy we ýylylygy ýokarlandyrmak üçin amatly premium çili önümidir.Çili burçlarymyz baý tagamy, ýokary ysly derejesi, janly reňki we ajaýyp gurluşy bilen tanalýar.Habanero Çili bilen, tagamlaryňyza güýçli tagamy we yssylygy bilen kanagatlandyryp, gap-gaçlaryňyza batyrgaýlyk goşup bilersiňiz.