guradylan Bhut Jolokia gyzyl arwah çilli burç bahasy

Gysga düşündiriş:

Arwah çili burçy diýlip hem atlandyrylýan Bhut Jolokia, güýçli yssy we göreldeli tagamy bilen giňden tanalýan ýokary derejeli gyzgyn burç.Önümimiz, müşderimiziň ýokary hilli, baý gurluşy we deňeşdirip bolmajak tagamy baradaky islegini kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.“Bhut jolokia”, dürli reseptlere üýtgeşik öwrüm goşmak we islendik ysly höwesjeňler üçin ajaýyp etmek üçin dürli tagamlarda ulanmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Arwah burç, “bhut jolokia” diýlip hem atlandyrylýar (Asam dilinde “Butan burç”), demirgazyk-gündogar Hindistanda ösdürilip ýetişdirilýän gibrid çili burçudyr.Capsicum chinense we Capsicum frutescens-iň gibrididir.

2007-nji ýylda Ginnesiň rekordlar kitabynda arwah burçunyň Tabasco sousundan 170 esse yssy çili burçudygy tassyklandy.Arwah çili bir milliondan gowrak Scoville ýylylyk bölümlerine (SHU) baha berilýär.Şeýle-de bolsa, iň yssy çili burçuny ösdürip ýetişdirmek ýaryşynda arwah çili 2011-nji ýylda Trinidad Scorpion Butch T burç we 2013-nji ýylda Karolina Reaper bilen çalşyldy.

Arza

“Bhut jolokia” köp taraply we wegetarian hem, wegetarian däl dürli tagamlaryň tagam profilini ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner.Naharlara, souslara, soganlara we başga-da gowy urgy goşmak üçin amatlydyr.Bhut jolokia burçlarymyz, reseptlerine azajyk goşmaça ýylylyk goşmagy halaýan çili söýüjiler üçin hökmany madda.

Üstünlikleri

“Bhut jolokia”, esasanam ajaýyp hili, baý tagamy we ýokary ýylylyk derejesi sebäpli beýleki gyzgyn burç görnüşleriniň arasynda tapawutlanýar.“Bhut jolokia” iň ýokary ýylylyk derejesini we tagamyny üpjün edip, iň amatly wagtda ýygnalýar.Müşderilerimize önümiň täzeligini we uzak ömrüni ýokarlandyrýan innowasion gaplamalarymyz arkaly ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge synanyşýarys.“Bhut jolokia”, ähli ysly aşhana zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp maddadyr.

Aýratynlyklary

“Bhut jolokia” güýçli ýylylyk profiline, baý tagamyna we açyk mämişi-gyzyl reňkine eýe.Üýtgeşik tagam we reňk ony islendik tagamyň ajaýyp düzümine öwürýär.

Tehniki maglumatlar

Haryt maglumatlary Spesifikasiýa
Haryt ady Bhut jolokia çili sapsyz
Ölçegi 5-7CM
Mositure 15% Maks
Bukja 15 kg / halta
Pungency 500000SHU
Aflatoksin B1 <5ppb, B1 + B2 + G1 + G <10ppb2
Ochratoksin Maksimum 15ppb
Samlmonella Ativearamaz
Aýratynlyk 100% Tebigat, arassa gyzyl poroşok, Sudanda gyzyl ýok, goşundy ýok.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak asyl gaplama bilen salkyn we kölegeli ýerde saklanýar, çybynlardan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.
Hil EUB standartyna esaslanýar
Konteýnerdäki mukdar 12mt / 20GP, 24mt / 40GP, 26mt / HQ

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler