guradylan gyzyl gyzgyn bulam-bujar çilli

Gysga düşündiriş:

Gökdäki gök burç (hytaý ady: 朝天椒; pinyin: cháotiānjiāo, as; pinyin: zhǐtiānjiāo “asmana gönükdirilen çili burç” manysyny berýär), konus burçunyň bir görnüşi, konus görnüşli, orta topar; - Capsicum annuum görnüşleriniň içindäki çili burç.Bu görnüşler Merkezi Amerikada doglan.

Çaotian çili, bir topar ýylylygy gaplaýan we gap-gaçlaryňyza baý we ýakymly tagam berýän ýokary derejeli çili burçudyr.Çilimiz çorbalar, stewler, souslar, marinadlar we başga-da köp dürli tagamlarda ulanmak üçin ajaýyp.Batyr tagamy we ýakymly urgy bilen, Çaotian Çili iýmit bilen dişlemegi halaýanlar üçin iň amatly saýlawdyr.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Arza

Biziň Çaotian Çili dürli tagamlarda ulanyp boljak köpugurly maddadyr.Tohumlara, naharlara we beýleki tagamlara ot ýakmak üçin ajaýyp.Şeýle hem eti, gök önümleri we deňiz önümlerini tagamlandyrmak üçin ajaýyp.Özüňiz üçin ýakymly nahar taýýarlaýarsyňyzmy ýa-da myhmanlary gyzyklandyrýarsyňyzmy, Çaotian Çili gap-gaçlaryňyza ekzotik tagam goşmak üçin iň oňat maddadyr.

Üstünlikleri

Biziň Çaotian Çili, iň ýokary hil ülňülerine laýyk gelýändigi üçin seresaplylyk bilen saýlanýar we berk synagdan geçirilýär.Diňe iň ýokary tagamy we ýylylygyň intensiwligini üpjün etmek üçin iň amatly wagtda ýygnalýan iň oňat we iň täze çili burçlaryny ulanýarys.Önümimiz, her gezek ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa önüm almagyňyzy üpjün edip, ýerli daýhanlardan jogapkärçilik bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

Biziň Çaotian Çili güýçli yssy we baý we batyr tagamly, hatda iň ýakymly tagamlary hem ýaşamak üçin ajaýyp.Burçlarymyzyň reňki owadan, janly gyzyl reňk bolup, ol diňe bir tagamlaryňyzyň görmegeýligini artdyrman, eýsem önümimiziň ýokary hilli beýanydyr.Çilimiziň dokumasy hem ýumşak, hem ýumşak bolup, tagamyňyzyň göwnünden turjakdygyna ynanýan özboluşly agzy üpjün edýär.Gysgaça aýtsak, Çaotian Çili ýokary derejeli çili burçudyr, gap-gaçlaryňyza goýy tagam we güýçli ýylylyk goşmak üçin ajaýyp.Köpugurly ulanylyşy we ajaýyp hili bilen, Çaotian Çili nahar bişirmekde dürli tagamlar we ysly derejeler bilen synag geçirmegi halaýan her bir adam üçin hökmany düzümdir.Onda näme üçin garaşmaly?Bu gün Çaotian Çilini zakaz ediň we halaýan tagamlaryňyza täze tagam we ýylylyk goşuň.

Tehniki maglumatlar

Haryt maglumatlary Spesifikasiýa
Haryt ady bulam-bujar çilli
Ölçegi 3-7CM
Mositure 15% Maks
Bukja 25 kg / sumka
Pungency 50000-100000SHU
Aflatoksin B1 <5ppb, B1 + B2 + G1 + G <10ppb2
Ochratoksin Maksimum 15ppb
Samlmonella Ativearamaz
Aýratynlyk 100% Tebigat, Sudan gyzyl ýok, goşundy ýok.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak asyl gaplama bilen salkyn we kölegeli ýerde saklanýar, çybynlardan gaça duruň, otag temperaturasynda saklaň.
Hil EUB standartyna esaslanýar
Konteýnerdäki mukdar 12mt / 20GP, 24mt / 40GP, 26mt / HQ

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler